УМОВИ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаді Екедемі Голосієво» (далі – «Виконавець») в особі Директора Петрової Ксенії Володимирівни, яка діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Замовник, який приєднався до цих умов у встановленому Договором порядку (далі – «Замовник»), при спільному згадуванні – «Сторони», уклали договір про надання освітніх послуг (далі – «Договір») на наступних умовах:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публікація (розміщення) цих умов на веб-сайті Виконавця у мережі Інтернет за адресою: http://lp.studyacademy.ua/contract-golosievo.html (далі – «Сайт») є публічною пропозицією (офертою) Виконавця укласти Договір з необмеженим колом фізичних осіб.

1.2. Замовлення послуг з вивчення іноземної мови відбувається шляхом направлення Замовником Виконавцеві відповідного запиту за допомогою засобів телефонного, електронного зв’язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця чи безпосередньо звернувшись до офісу Виконавця.

1.3. Прийняття (акцепт) пропозиції (оферти) укласти Договір означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх цих умов з урахуванням відомостей, зазначених ним у Замовленні, без будь-яких винятків і/або обмежень. Акцепт оферти прирівнюється до укладення договору в простій письмовій формі. Окрім того, прийняття пропозиції Замовником укласти договір означає, що Замовнику зрозумілі всі умови надання послуги та умови оферти, Замовник скористався правом отримати у Виконавця будь-які роз'яснення щодо умов надання послуг оферти, а також підтверджує те, що умови надання послуг і запропоновані можливості відповідають волі, потребі і вимогам Замовника. Акцепт оферти означає, що Оферта не містить явно обтяжливих для Замовника умов, Замовник, виходячи зі своїх інтересів, не прийняв би при наявності у нього можливості брати участь у визначенні умов Оферти, а Послуги, зазначені в цій Оферті, не є нав'язаними Замовнику.

1.4. Ці умови, а також умови надання Послуг, визначені Замовником у Замовленні, становлять Договір. Договір може бути укладений виключно у порядку, визначеному цими умовами. При цьому, Замовник не може запропонувати Виконавцю свої умови Договору або укласти його у спосіб, що не відповідає цим умовам.

1.5. Днем укладення даного Договору є повна або часткова оплата Послуг відповідно до пункту 3.3 та розділу 5 цих умов.

1.6. Для укладення цього Договору, Замовник повинен мати повну дієздатність і бути особою, яка досягла 18 річного віку. Допускається укладення договору законним представником в інтересах неповнолітньої особи (батьком або опікуном). У разі укладення договору від імені організації, представник організації повинен мати необхідний обсяг повноважень.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець у порядку та на умовах, визначених цим Договором, зобов’язується надати Замовнику або визначеній Замовником особі (у тексті цих умов – «Учасник»), комплекс освітніх послуг, пов’язаних з вивченням іноземної мови, у тому числі з поглибленою підготовкою у межах розроблених сертифікованими фахівцями навчальних програм (у тексті цих умов – «Послуги»), а Замовник зобов’язується сплатити такі Послуги.

2.2. Послуги надаються шляхом проведення занять за участю Учасника. Така участь забезпечується шляхом присутності Учасника на занятті за розкладом, що попередньо узгоджені з Виконавцем. Виконавець може здійснювати інформування Замовника та Учасника засобами електронної пошти про формування та зміну розкладу.

2.3. Обсяг Послуг, визначається Замовником у Замовленні шляхом вибору одного пакету Послуг з переліку пакетів, перелічених у Замовленні. Для вибору пакету Послуг, Замовник направляє Виконавцеві відповідний запит за допомогою телефонного, електронного зв’язку, що розміщені на офіційному сайті Виконавця, чи безпосередньо звернувшись до офісу Виконавця.

2.4. Інші умови і строки надання Послуг (перелік уроків у складі обраного Замовником пакету Послуг, дати та час їх початку, група, до якої було включено Учасника) визначаються Виконавцем у Розкладі, що попередньо узгоджується з Виконавцем.

3. МОМЕНТ УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Для укладення Договору Замовник заповнює та направляє Замовлення відповідно до пункту 1.2 цих умов.

3.2. Виконавець розглядає Замовлення та у разі можливості надання Послуг в обумовлені Замовником у Замовленні строки, та відповідно до визначених у Замовленні умов, формує рахунок для оплати Послуг та направляє його засобами електронної пошти Замовнику. Замовник після отримання зазначеного у цьому пункті рахунку здійснює його оплату на умовах, визначених розділом 5 Договору.

3.3. Направлений запит на надання послуг від Замовника, рахунок Виконавця, який сформований для оплати Замовником Послуг, та повна або часткова оплата Замовником вартості Послуг є підтвердженням того, що Договір укладено.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Виконавець відповідно до Договору зобов’язується:

4.1.1. надати Послуги відповідно до Замовлення та цих умов;

4.1.2. забезпечити проведення занять іноземною мовою у відповідності до рівня групи (розподіл за групами відбувається відповідно до результатів тестування/співбесіди до початку курсу);

4.1.3. надати Замовнику необхідні для навчання учбові матеріали відповідного рівня;

4.1.4. після закінчення навчального курсу Учасником, надати сертифікат з інформацією про пройдений курс та рівнем володіння іноземною мовою Учасника (у разі успішного складання фінального тестування та відвідування не менше ніж 75% занять).

4.2. Виконавець відповідно до Договору має право:

4.2.1. визначати рівень володіння Учасником іноземною мовою на власний розсуд до початку надання Послуг;

4.2.2. за результатом визначення рівня володіння Замовником іноземною мовою, спрямувати Замовника у навчальну групу, яка складається з осіб, які отримують послуги Виконавця на рівні з Замовником та мають рівень володіння іноземною мовою, наближений до рівня володіння іноземною мовою Замовника;

4.2.3. до початку надання Послуг, а також у процесі їх надання, якщо це зумовлено обставинами, які знаходяться поза впливом Виконавця, змінювати осіб під керівництвом яких здійснюється безпосереднє надання послуг (проведення уроків з іноземної мови);

4.2.4. змінювати порядок надання Послуг, попередньо повідомивши Замовника, не змінюючи у такому випадку загальний обсяг Послуг, що надається;

4.2.5. формувати Розклад, змінювати його повністю або його окремі складові;

4.2.6. у випадку, якщо Учасник порушує етичні норми поведінки в процесі надання Послуг та заважає процесу навчання, Виконавець має право відсторонити Учасника від отримання Послуг без повернення грошових коштів останньому;

4.2.7. у процесі надання Послуг залучати третіх осіб, залишаючись відповідальним перед Замовником за їх якість;

4.2.8. Виконавець має право не надавати послуги і повернути грошові кошти Замовнику у разі, якщо існують причини, які не залежать від волі Виконавця.

4.3. Замовник відповідно до Договору зобов’язаний:

4.3.1. забезпечити дотримання Учасником встановленого Виконавцем порядку надання Послуг та його присутність на заняттях згідно з Розкладом;

4.3.2. здійснити оплату Послуг в розмірах, у строки та в порядку, що встановлені Договором;

4.3.3. забезпечити можливість безпосереднього отримання Учасником Послуг.

4.4. Замовник відповідно до Договору має право:

4.4.1. отримувати Послуги у порядку та на умовах, встановлених Договором.

4.4.2. змінювати час проведення індивідуальних занять (відмінити/перенести) не пізніше ніж за одну добу, поінформувавши адміністратора Виконавця. У випадку відміни заняття в день, коли заняття повинно відбутися, воно вважається проведеним.

5. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ЇХ ОПЛАТИ

5.1. Вартість Послуг визначається в Замовленні відповідно до обраного Замовником пакету Послуг. Оплата Послуг здійснюється у національній валюті України.

5.2. У день укладення Договору, Замовник оплачує вартість Послуг у повному або частковому обсязі, згідно рахунку, сформованого Виконавцем.

5.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Виконавця, зазначений у рахунку Виконавця для оплати Послуг, що надсилається на електронну пошту Замовника, зазначену у Замовленні, або надається у письмовому вигляді.

5.4. Виконавець у процесі формування рахунку для оплати Послуг, зазначає у такому рахунку номер групи, до якої включено Учасника. Номер групи підлягає використанню Замовником та Учасником у процесі їх ознайомлення з порядком надання Послуг згідно з розкладом. Оплатою Послуг згідно виставленого рахунку Замовник засвідчує, що йому повідомлений номер групи, до якої включено Учасника, і Замовник повідомив Учаснику номер групи, до якої його було включено.

5.5. У разі, якщо Замовник здійснив оплату частково (що передбачається п. 3.3 цього Договору), а на день оплати іншої неоплаченої частини, курс НБУ долару США до гривні збільшився з дня укладення цього Договору, відповідно Виконавець залишає за собою право збільшити суму неоплаченої частини в гривнях в еквіваленті офіційного курсу НБУ долару США, встановленого на дату оплати. Ця умова застосовується Виконавцем виключно, якщо з дня укладання цього Договору, курс НБУ долару США збільшився по відношенню до гривні.

5.6. Пункт 5.5. цього Договору може бути застосований Виконавцем у разі, якщо на день оплати неоплачених частин, девальвація гривні по відношенню до курсу долара США буде більш ніж на 10%.

5.7. Замовник погоджується з тим, що у разі застосування Виконавцем п.п. 5.5. – 5.6. цього Договору, загальна вартість Договору, яка була обумовлена та зазначена в Рахунку на оплату (згідно п. 5.2. цього Договору) буде змінена. Відповідно Замовник розуміє та погоджується з тим, що він зобов’язаний буде оплатити суму, яка буде змінена Виконавцем при девальвації національної валюти. В результаті чого, Виконавець формує новий Рахунок на оплату, який Замовник зобов’язаний буде оплатити до початку надання Послуг.

5.8. Якщо Замовник відмовляється від оплати (доплати) суми, яка змінилась в зв’язку з девальвацією національної валюти, такий факт буде свідчити про невиконання Замовником умов щодо оплати згідно даного Договору.

6. ВІДМОВА ВІД ПОСЛУГ ТА ПОВЕРНЕННЯ СПЛАЧЕНИХ КОШТІВ

6.1. Замовник має право відмовитись від Послуг в односторонньому порядку на умовах, встановлених цим розділом.

6.2. Відмова Замовника від Послуг відповідно до цього розділу має наслідок у вигляді розірвання Договору.

6.3. Відмова Замовника має бути викладена письмово на паперовому носії та містити усі дані, які зазначались ним при складанні Замовлення, а також повідомлення про те, що Замовник відмовляється від Договору про надання освітніх послуг. Виконавець може забезпечити Замовника зразком обумовленої у цьому пункті відмови. Договір вважається розірваним з дня отримання Виконавцем відмови Замовника від Послуг.

6.4. Наведена у цьому розділі відмова вважається отриманою Виконавцем у день: (a) її вручення Замовником Виконавцю в офісі Виконавця за адресою: 03022, м. Київ, вул. Ломоносова, буд. 46/1; або (b) у разі направлення такої відмови засобами поштового зв’язку або кур’єрською службою за адресою, наведеною у цьому пункті, - у день отримання Виконавцем відправлення, яке містить зазначену відмову Замовника. Виконавець може доручати отримання обумовленої цим розділом відмови своїх представникам, уповноваженим відповідно до вимог законодавства.

6.5. Замовник погоджується з тим, що сплачені ним грошові кошти, що становлять вартість цих Послуг та які надійшли у повному обсязі до Виконавця не повертаються Замовнику в будь-якому разі, в тому числі і в разі відмови Замовника від цих Послуг.

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ФОРС-МАЖОР

7.1. За невиконання, неналежне виконання або порушення зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність в порядку, передбаченому законодавством України.

7.2. Сторона, яка порушила зобов’язання, передбачені Договором, повинна усунути (за можливості) такі порушення у найкоротший строк.

7.3. Сторони звільняються від відповідальності за неналежне виконання або за невиконання зобов’язань за цим Договором, у разі настання обставин непереборної сили (форс-мажор), таких як: повінь, землетрус, пожежа і інші явища природи, введення надзвичайного положення або воєнного стану, страйки, карантини, епідемії (в тому числі, або не обмежуючись таких як коронавірус та ін.), надзвичайна ситуація в сфері охорони здоров’я, обмежувальні дії влади, зміни в діючому як в національному законодавстві, законні дії органів державної влади і ії структурних підрозділів і інші обставини непереборної сили.

7.4. Сторона, для якої виникли умови, при яких неможливе виконання зобов’язань за Договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна сповістити іншу сторону про настання цих обставин. Повідомлення повинно містити данні про настання й характер обставин, їхні можливі наслідки, а також пропозиції щодо подальших дій Сторін у зв’язку з настанням таких обставин.

7.5. При виникненні форс-мажорних обставин, за згодою Сторін, терміни виконання зобов’язань за даним Договором можуть змінюватись (пропорційно терміну дії форс-мажорних обставин чи їх наслідків) або Договір розривається.

7.6. Сторони погодили, що для них достатнім підтвердженням форс-мажорних обставин буде опублікування на офіційних веб-сайтах державних органів влади наступних документів: рішення Президента України про запровадження надзвичайної ситуації в Україні або воєнного стану, рішення (або постанова), розпорядження Кабінету Міністрів України щодо визнання окремих місцевостей (областей) України від несприятливих погодних умов, запровадження національного (регіонального) карантину у зв’язку з будь-якими епідеміями/вірусними інфекціями (в тому числі, але не обмежуючись: епідемія\карантин через коронавірус), рішення постійної Комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій щодо впровадження карантину, накази, розпорядження Міністерства охорони здоров’я України і т.д., які стали причиною неможливості виконання зобов’язань.

7.7. Виконавець не несе відповідальність за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, якщо воно було викликане перешкодою поза її контролем.

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО РОЗІРВАННЯ

8.1. Договір набирає чинності з моменту вчинення Сторонами усієї сукупності дій, визначених розділом 3 цих умов, та діє до закінчення строку надання Послуг.

8.2. Договір може бути розірвано за взаємною згодою Сторін.

8.3. Замовник може розірвати Договір в односторонньому порядку шляхом направлення Виконавцю відмови на умовах та у порядку, передбачених розділом 6 цих умов. У разі розірвання Договору з ініціативи Замовника Виконавець має право на власний розсуд запропонувати спеціальні умови (знижку) при укладенні наступного Договору. Такі спеціальні умови (знижка) можуть бути запропоновані Виконавцем Замовнику якщо за Договором, який розривається, спожито не більше половини запланованих до надання Послуг.

8.4. Виконавець має право розірвати договір в односторонньому порядку шляхом надіслання відповідного повідомлення на електронну пошту Замовника, якщо:

(А) Учасник порушує правила спілкування в навчальній групі, що не дає можливості іншим Учасникам отримувати належно освітні послуги;

(Б) Учасник намагається втрутитись в роботу сайту, серверів та інших автоматизованих систем Виконавця.

(В) Якщо Замовник не здійснив другу частину оплати до початку надання цих послуг (п. 5.2. Договору) в такому випадку, Замовник (Учасник) позбавлений права на їх отримання.

8.5. Замовник погоджується з тим, що сплачені ним грошові кошти, що становлять вартість цих Послуг та які надійшли у повному обсязі до Виконавця не повертаються Замовнику в будь-якому разі, в тому числі і в разі застосування Виконавцем випадків, які передбачені цим Розділом.

9. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

9.1. Усі спори та розбіжності, що виникнуть у процесі виконання умов Договору або у зв’язку з їх тлумаченням вирішуються шляхом проведення переговорів між Сторонами.

9.2. Якщо спори та розбіжності залишилися неврегульованими домовленістю Сторін, вони передаються на розгляд суду згідно чинного законодавства України.

10. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ГАРАНТІЇ

10.1. Результати успішності Учасників однієї і тієї ж навчальної групи можуть значно відрізнятися при отриманні ними освітніх послуг. Використовуючи навчальні матеріали при отриманні послуг, Замовник відмовляється від судових позовів та інших форм претензій до нас з приводу отриманих Замовником (Учасником) результатів в процесі використання навчальних матеріалів і користування/отриманням освітніх послуг.

10.2. Замовник погоджується з тим, що його незгода з думкою наших викладачів, методикою і змістом програм навчання, не є підставою для повернення коштів.

11. ІНШІ УМОВИ

11.1. Даний договір є договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

11.2. Направлення повідомлень (окрім відмови Замовника від надання освітніх послуг, що передбачено п.п. 6.3- 6.4.), передбачених Договором однією Стороною іншій Стороні здійснюється за адресою/електронною адресою такої іншої Сторони, зазначеною у цих умовах.

11.3. Укладенням Договору Замовник надає Виконавцю та усім третім особам, залученим Виконавцем для надання Послуг, безумовну згоду на:

11.3.1. отримання Учасником Послуг, передбачених Договором;

11.3.2. на збирання та обробку персональних даних Замовника та Учасника, які є необхідними для виконання Договору.

11.3.3. на використання робіт, світлин (фото) або відеозаписів Учасника та інших матеріалів, створених у процесі надання Послуг, з метою рекламування або презентації послуг Виконавця, ТМ «STUDY ACADEMY», ТМ «STUDY UA», навчального центру «Академія англійської мови «STUDY ACADEMY» та досягнень інших Учасників.

11.4. Виконавець має право в односторонньому порядку змінювати ці умови, у тому числі шляхом викладення їх у новій редакції. Про зміну цих умов Виконавець повідомляє Замовника шляхом розміщення їх на Сайті. При цьому Замовник зобов’язується самостійно відслідковувати зміни до цих умов самостійно, шляхом періодичного відвідування Сайту. Умови діють до тих пір, поки не будуть змінені або відкликані Виконавцем.

11.5. При укладенні цього Договору, Замовник погоджується з тим, що Виконавець має право надсилати йому письмові повідомлення, рекламні розсилки, інформаційні повідомлення та інші матеріали в месенджери або за номером телефону та email, зазначеним при Замовленні. В окремих випадках, Замовник має право, при необхідності, відмовитися від їх отримання.

12. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

12.1. Знак для товарів і послуг, а також торговельне найменування «STUDY ACADEMY» зареєстровано відповідно до законодавства, права користування належать Виконавцю, і захищаються відповідно до законодавства. Замовник не можете використовувати зазначені знаки для товарів і послуг без письмового дозволу Виконавця.

12.2. На всі назви брендів та товарні знаки, що згадуються на сайті, включаючи назви брендів та товарні знаки, що належать третім особам, поширюється дія чинного законодавства. Їх згадка на сайті або в навчальних матеріалах Виконавця не означає, що вони не захищені правами третіх осіб.

12.3. Всі матеріали, розміщені на сайті, а також матеріали, надані Замовнику (Учаснику) протягом надання освітніх послуг, є об'єктом авторського права. Ніщо в цьому Договорі не повинно тлумачитися як передача Виконавцем будь-яких майнових прав інтелектуальної власності на навчальні матеріали та/або дозвіл на використання таких навчальних матеріалів з метою іншою, ніж визначено цим Договором.

12.4. У разі виявлення фактів незаконного використання нашої інтелектуальної власності (використання бренду; копіювання або переробка матеріалів курсу, або їх поширення; покупка доступу до курсу для спільного користування та передача облікових даних для доступу до навчання третім особам і ін.), ми маємо право припинити надання послуг, не допускати порушника до занять і заблокувати обліковий запис порушника, без відшкодування вартості навчання.

12.5. Виконавець має право за своїм вибором вимагати від порушника повного відшкодування збитків, заподіяних таким порушенням.

13. ВІДОМОСТІ ПРО ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Стаді Екедемі Голосієво»
Код ЄДРПОУ 43097449
IBAN UA873510050000026000878958189
МФО 351005 АТ «УКРСИББАНК»
Адреса юридична: 03022, м.Київ, вул. Ломоносова, буд. 46/1
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань: 08.07.2019, 1 068 102 0000 055931
Є платником єдиного податку, 3 група
Директор Петрова Ксенія Володимирівна

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ
Компанії STUDY ACADEMYтм

Під компанією STUDY ACADEMY розуміється ТОВ «Стаді Екедемі Голосієво» (ЄДРПОУ 43097449), що є Виконавцем відповідно до умов Договору про надання освітніх послуг.

Ми відповідально ставимося до обробки і зберігання персональної інформації Замовників послуг, а також відвідувачів сайту.

Персональна інформація - будь-яка інформація про особу, яка дозволяє прямо або побічно ідентифікувати цю особу, включаючи його персональні дані, в розумінні законодавства про захист персональних даних.

Ця Політика конфіденційності містить опис різновидів персональної інформації, які ми отримуємо від Замовників нашого сайту (сайтів) (в тому числі, мобільної версії сайту). Крім того, в цьому документі ми детально описуємо цілі, способи і методи збору та обробки вашої персональної інформації.

ЗМІСТ

  1. Яку інформацію ми збираємо і навіщо
  2. Метод і місце обробки персональної інформації
  3. Використання персональної інформації
  4. Захист персональної інформації
  5. Доступ до інформації
  6. Посилання на інші сайти
  7. Правова інформація

1. ЯКУ ІНФОРМАЦІЮ МИ ЗБИРАЄМО І НАВІЩО

Інформація, яку ви нам надаєте

Компанія STUDY ACADEMY збирає і обробляє наступну інформацію: ім'я, прізвище та по батькові користувача (Замовника), поштова адреса, адреса електронної пошти та телефон. Ми збираємо тільки ті дані, які ви надаєте нам добровільно. Наприклад, ми можемо збирати персональну інформацію (дані вашого загальнодоступного профілю соціальної мережі) для того, щоб отримати від вас відгук про наші послуги, або ж ми запитуємо інформацію про місцезнаходження для реєстрації на сайті, з метою надання послуг або участі в акціях. Ви маєте право не надавати нам цю інформацію.

Крім того, коли ви відвідуєте наш веб-сайт, ми можемо отримувати певну інформацію про вас автоматично. Така інформація може включати: ваш IP-адресу, відомості про операційну систему вашого комп'ютера/ мобільного пристрою і тип браузера, тип вашого пристрою, унікальний ідентифікатор пристрою (UDID) або ж ідентифікатор мобільного устаткування (MEID) вашого мобільного пристрою, адреса сайту, на якому була розміщена посилання про нас і інформацію про сторінки, які ви відвідали на нашому веб-сайті.

Ми можемо використовувати зазначену інформацію для управління, технічного обслуговування і налаштування нашого веб-сайту і сервісів.

2. МЕТОД І МІСЦЕ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Метод обробки

Обробка персональних даних здійснюється з використанням комп'ютерів і (або) засобів автоматизації відповідно до процедур і методами, які відповідають цілям збору даних.

У деяких випадках, персональна інформація, що збирається може бути доступна певним категоріям відповідальних осіб компанії STUDY ACADEMY (оператор даних), пов'язаних із забезпеченням функціонування сайту (таким як адміністрація, відділ продажів, відділ маркетингу, колл-центр, юридичний відділ, системні адміністратори), або стороннім організаціям (таким як поштові організації, компанії-постачальники інформаційних технологій, служби зв'язку), яким ми доручаємо, при необхідності, виконувати функції обробника даних. Ви можете додатково запросити у нас перелік зазначених осіб.

Місце обробки даних

Дані обробляються в операційних офісах компанії STUDY ACADEMY. За додатковою інформацією слід звертатися до нас (оператору даних і володільцю бази даних).

3. ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

З метою надання послуг, ваша персональна інформація може бути використана і оброблена всередині компанії STUDY ACADEMY.

Будь-яке використання вашої персональної інформації всередині компанії STUDY ACADEMY здійснюється відповідно до цієї Політики конфіденційності. Час від часу, ми можемо направляти вам повідомлення, що містять маркетингову та рекламну інформацію про наші продукти та послуги, акційні пропозиції і т.д. Якщо ви не надасте нам згоди на отримання зазначених повідомлень, ми не будемо вам їх направляти.

STUDY ACADEMY не продає, не передає і не повідомляє персональну інформацію щодо наших клієнтів і користувачів нашого сайту третім особам.

STUDY ACADEMY зберігає за собою право використовувати і повідомляти будь-яку інформацію про вас, у випадках, прямо встановлених законом або іншим нормативно-правовим актом, з метою захисту цілісності наших сервісів, захистити свої права або ж з метою сприяння правоохоронним органам в розслідуванні злочинів і забезпеченні громадської безпеки.

4. ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Компанія STUDY ACADEMY застосовує всі комерційні обґрунтовані заходи для запобігання несанкціонованого доступу до персональної інформації і даних, отриманих в процесі користування сайтом або послугами STUDY ACADEMY. Ми прагнемо захищати ваші персональні дані, проте ми закликаємо вас приймати всіх доступних заходів обережності для захисту ваших персональних даних під час їх передачі.

5. ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ

Ви повністю контролюєте всю персональну інформацію, яку надаєте нам. Ви маєте право в будь-який момент уточнити або змінити особисту інформацію, яку ми від вас отримали, або ж змінити налаштування отримання рекламної та маркетингової інформації від нас. Ви маєте право в будь-який час попросити нас видалити всю зібрану про вас інформацію (право на забуття). Для цього надішліть нам повідомлення електронною поштою або лист, за адресою, яку наш менеджер надає Вам в процесі укладання Договору.

6. ПОСИЛАННЯ НА ІНШІ САЙТИ

Якщо ви відвідуєте сторонні сайти: ми не несемо відповідальності за політику конфіденційності та практику збору даних інших компаній, і будь-яка інформація, яку ви надаєте таким компаніям, збирається ними відповідно до їх політики конфіденційності.

7. ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Ця Політика конфіденційності відповідає вимогам законодавства України про захист персональних даних, а також вимогам законодавства більшості країн СНД і містить докладні відомості про даних, що збираються, мету, способи їх збору, обробки та використання.